Brannrapporten 2019

banner-br19

Hvordan står det egentlig til i Norge? Hvor går utviklingen? Brannrapporten ser nærmere på dette

Vil du lese hele Brannrapporten? Fyll inn i «Vil du vite mer» og send inn – så får du hele rapporten i digital utgave på mail.

Brann påvirker fortsatt veldig mange mennesker i Norge hvert år. Men en brann kan få store konsekvenser utover tap av menneskeliv, livskvalitet og skadede personer: store materielle og immaterielle verdier kan gå tapt, og kritisk infrastruktur kan bli satt ut av spill. I 2018 hadde vi også over 2000 skogbranner. Dette er en kraftig økning fra tidligere år. Kan dette ha sammenheng med endringer i klima, og hva betyr dette for samfunnssikkerheten i fremtiden? Selv om man kan si at faren for å omkomme i brann i Norge er relativt liten statistisk sett, er det noen tydelige utviklingstrekk som er bekymringsfulle.

Av de som omkommer i brann i Norge er 3 av 4 i såkalte risikoutsatte grupper, det vil si eldre over 70 år, rusavhengige eller andre som av ulike årsaker har nedsatt boevne. Hele 9 av 10 som omkommer i brann, dør i egen bolig. Samtidig endres det norske samfunnet. Flere har problemer med å mestre sin egen hverdag, noen kommer fra land med en annen sikkerhetskultur og den store eldrebølgen står for tur. Våre politikere vil at vi skal klare oss selv i større grad, og bo hjemme så lenge som overhodet mulig. Derfor vil vi i fremtiden få flere personer som bor på egen hånd – kanskje alene – men har svekkede forutsetninger for å ivareta egen sikkerhet. I siste Forebyggendeforskrift som kom i 2016, pålegges kommunene å foreta tilsyn for å kartlegge risikoen for utsatte grupper, i tillegg til såkalte særskilte brannobjekter. Det er viktig at kommunene setter av tilstrekkelige ressurser til dette arbeidet, og dette bør følges opp fra sentralt hold.

Holdninger er viktige. Men det er også kunnskap og kompetanse. Høgskolen på Vestlandet (HVL) har i mange år utdannet branningeniører som en av åtte institusjoner i verden. I 2015 ble det opprettet et masterstudie i brann på HVL. Det er et viktig skritt mot å øke kompetansen innen brannsikring. På samme måte har RISE Fire Research (tidligere Sintef Branntekniske laboratorium) en sentral rolle innen arbeidet med brannsikkerhet i Norge. RISE har nå fått forskningsmidler av Gjensidigestiftelsen gjennom Brannløftet. Dette gir RISE anledning til å gå mer i dybden på mange problemstillinger, blant annet hvilken betydning ny teknologi som solceller og energilagring, har for brannrisikoen. I forlengelsen av dette hadde vi gjerne sett at myndighetene opprettet en «havarikommisjon» for branner – en brannkommisjon. I dag undersøkes branner i svært liten grad, og vi tror at dette kunne gitt oss nyttig kunnskap om hvorfor det brenner, hvordan en brann utvikler seg og hvordan vi bedre kan forebygge igjennom byggefasen og bruksfasen av ett byggverk. Dette får også være en appell til Gjensidigestiftelsen.

Hvis vi til slutt skal få lov til å kaste ut en liten brannfakkel, så er det at myndighetene i større grad må fokusere på selve utførelsen av brannsikringsarbeidet i byggeprosjekter. I dag er kontrollen av brannsikringsarbeidet i hovedsak basert på egenkontroll og egenerklæringer. Vi er mange som opplever at utførelsen ofte er det svake leddet. Riktig utførelse er kritisk for god brannsikkerhet. Krav om obligatorisk uavhengig kontroll av utførelse innen brannsikring vil utvilsomt føre til bedre og sikrere bygg, sannsynligvis også til en lavere kostnad ettersom byggefeilene på sikt vil bli færre.

Det er mange i Norge som i ulike roller og funksjoner, hver dag jobber for et tryggere og mer brannsikkert samfunn. Vi tror at deling av kunnskap og kompetanse om brann er nyttig. Brannrapporten som kom ut for første gang i fjor, er et lite bidrag fra Firesafes side.

Morten Ameln
adm.dir. Firesafe

Vil du lese hele Brannrapporten? Fyll inn i «Vil du vite mer» og send inn – så får du hele rapporten.

Her er sakene fra årets Brannrapport:

https://www.firesafe.no/article/folkegaven-som-redder-liv

https://www.firesafe.no/article/storsatsning-pa-brannforskning

https://www.firesafe.no/article/testet-og-dokumentert

https://www.firesafe.no/article/eneste-i-sitt-slag-i-norge

https://www.firesafe.no/article/fin-blanding-av-teori-og-praksis-og-relevante-fag-for-yrkeslivet

https://www.firesafe.no/article/samarbeid-gir-resultater

https://www.firesafe.no/article/tidlig-ute-med-innsats-mot-utsatte-grupper

https://www.firesafe.no/article/brannsikker-bygard-i-oslo

https://www.firesafe.no/article/tilsyn-og-etterkontroll-virker

https://www.firesafe.no/article/holder-tre-mal

https://www.firesafe.no/article/vil-forsikre-seg-om-at-sikkerheten-blir-ivaretatt