HMS og miljøarbeid

HMS og miljøarbeid

Vi jobber for å begrense vår miljøpåvirkning gjennom bevissthet rundt våre valg. Vi engasjerer og forplikter våre ansatte gjennom introduksjonsprogram og HMS-kurs. 

Vår miljøpolitikk:

 • Firesafe skal etterleve relevante lover og forskrifter, ISO 14001 og selvpålagte krav og andre krav
 • Vi benytter produkter som gir minst mulig miljøavtrykk
 • Vi bruker leverandører som lever opp til våre kvalitets- og miljøkrav
 • Vi effektiviserer ressursbruken og reduserer utslipp og avfall
 • Gjennom vårt HMS-årshjul gir vi forutsigbarhet i arbeidet og kan lære opp ledere og ansatte i forkant av aktivitetene
 • Ha målbare mål for miljø som underbygger miljøpolitikken vår og sikrer kontinuerlig forbedring

Det kontrolleres jevnlig at bedriftens politikk for HMS, kvalitet og miljø etterleves i alle deler av bedriften. Vi skal kontinuerlig arbeide for å redusere Firesafes forurensning av luft, jord og vann til et lavest mulig nivå i tråd med Firesafes miljøpolitikk.

Firesafe har definert følgende vesentlige miljøaspekter:

 • Restavfall fra produkter på byggeplass
 • Metallavfall
 • EE-avfall 
 • Kasserte batterier
 • Farlig avfall på hovedlager
 • Utslipp av CO2 og NOX-gasser fra biltransport av mennesker og varer
 • Produksjon av svevestøv til luft og jord fra biltransport av mennesker og varer
 • Utslipp av forbrenningsvæske til jord ved slukkeøvelser 
 • Slukkemidler
 • Utrangert slukkeutstyr
 • Hindre at brann oppstår
 • Slokkevæske
 • Minimere skader ved brann

Videre arbeider Firesafe kontinuerlig for å:

 • Bedre sikkerhetsrutiner for å redusere uhell og skader på mennesker og miljø
 • Forbedre arbeidsmiljøet
 • Sikre utvikling av medarbeidere
 • Tilpasse seg kundenes og samfunnets kvalitets- og miljøkrav

I henhold til Internkontrollforskriften har Firesafe utarbeidet rutiner for risikoanalyser og utarbeidelse av handlingsplaner. En gang i året foretas en grundig vurdering og gjennomgang av vårt HMS-arbeid.

Sikkerhet, kvalitet og miljøbevissthet er alle medarbeideres ansvar. Adm.dir og HMS-/KS-ansvarlig har sammen et overordnet ansvar for HMS, kvalitet og miljø i bedriften. Linjeledelsen har ansvar for den daglige oppfølging.