Branndokumentasjon

Regelbok med paragrafer

Dokumentasjon er en sentral del av virksomhetens systematiske sikkerhetsarbeid. Branndokumentasjon skal sikre riktig fokus på brannsikkerhet.

Elektronisk branndokumentasjon (e-bok) gir deg bedre oversikt og kontroll. Rutiner, oppfølging, avvik, vedlikehold og service – eboksystemet sikrer varsling og forenkler brannvernansvarliges hverdag. Eier kan for eksempel velge å gi tilgang til brannvesen, forsikringsselskaper og leverandører for forenklet drift og vedlikehold av eiendomsmassen. Firesafe utarbeider branndokumentasjon og kan levere både i papir og i digital versjon. 

Innholdet i branndokumentasjonen avhenger av bygget, men skal inneholde:

  • Generelle opplysninger
  • bygnings- og branntekniske hoveddata (branntekniske tegninger, oversikt over tekniske brannverntiltak)
  • Organisering av det interne brannvernarbeidet (brukere/leietakere) 
  • Øvelser og brannvernopplæring
  • Internkontroll
  • Eksternkontroll
  • Forutsetninger og begrensninger til bygget
  • Oversikt over bygningsmessige endringer
  • Brannfilosofi/prosjektering
  • Øvrige byggesaksdokumenter

Vi legger vekt på tilrettelegging slik at brannvernarbeidet kan følges opp på en best mulig og effektiv måte. 

E-boks nettsider på telefon, pad og PC

Firesafe E-bok

Tilgang uansett hvor du er

Mer enn noen gang opplever vi hvor viktig det er å digitalisere og gjøre samhandling og informasjon tilgjengelig uansett hvor man jobber fra.

For deg som har oppgaver og ansvar innen brannvern i bygg så gjør Firesafe E-bok det enkelt å holde oversikt over branndokumenter, brannøvelser, egenkontroller, avvik, korrespondanse og alt som omhandler brannvern og brannsikkerhet.