I forbindelse med hurtig vekst i antall elbiler, er det stilt spørsmål fra myndigheter, media og publikum, hvorvidt brannsikkerheten i parkeringsanlegg er ivaretatt.

Løsninger som medfører spesialregler for elbiler kan bli upraktiske og fordyrende for driften av parkeringsanlegg. Slike spesialregler vil også kunne bli vanskelige å opprettholde etter hvert som andelen elbiler blir større.

En rekke større eiendomsforvaltere har allerede uttrykt skepsis til innendørs ladestasjoner i sine bygg. Usikkerheten blir heller ikke mindre, når det i liten grad foreligger klare anbefalinger fra myndighetene om hvordan en skal forholde seg til dette temaet.

Firesafe har lang erfaring med å vurdere risiko, og har blant annet erfaring med risikovurdering av ladestasjoner for elbiler i større parkeringsanlegg. Vi gjør vurderinger basert på forholdene i det enkelte parkeringsanlegg, og baserer våre anbefalinger på fakta, anerkjent litteratur og studier. Dette gjør at du som eier ivaretar dine forpliktelser om et systematisk brannsikkerhetsarbeid, og interesser om å sikre dine verdier.

En god risikovurdering vil gi dere et godt grunnlag for sikker drift, både av eksisterende ladestasjoner og om det planlegges nye.

Sjekk det elektriske anlegget

Det elektriske anlegget må være i god stand for å unngå varmgang. Lading av elbiler foregår over et lengre tidsrom med samme effekt. Alle kabler og komponenter fram til ladeuttaket må være dimensjonert for å tåle den aktuelle ladestrømmen.