HMS, Kvalitet og Miljø

Firesafe skal tilfredsstille alle krav til HMS, kvalitet og miljø. Firesafe jobber målrettet og aktivt for at medarbeiderne skal ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, at kvalitet sikres i alle ledd i virksomheten, samt belastningen på det ytre miljøet skal minimeres.

Firesafe vet at et godt forankret arbeid med HMS, kvalitet og miljø har en positiv innvirkning på vår produktivitet, lønnsomhet, trivsel og konkurranseevne.

Firesafe sin markedsposisjon og omdømme sikres gjennom læring, god evne til erfaringsutveksling, kontinuerlig forbedring og fokus på HMS, kvalitet og miljø i virksomheten.

Alle medarbeidere i Firesafe har et felles ansvar for HMS, kvalitet og miljø.

Kvalitet

Kvalitetspolitikk

 • Firesafe skal levere alle produkter og tjenester i samsvar med spesifikasjoner fra kunder, lover og regelverk, gjeldende standarder og egne krav.
 • For å oppnå våre mål skal Firesafe systematisk vurdere og håndtere risiko samtidig som organisasjonen til enhver tid er oppdatert på endringer i krav. Disse kravene skal etterleves med bakgrunn i planlegging, kommunikasjon, oppfølging, dokumentasjon og kontinuerlig forbedring av prosess og kvalitetssikring, med tydelige faglige ledere som ivaretar sitt fagområde i samarbeid med øvrige ledere.
 • Firesafe skal nyttiggjøre seg muligheter i form av effektiviseringstiltak, kompetanse, digitalisering og ny teknologi.

Kvalitetsaspekter og interessenter

 • Ansatte: Behov for tydelig retning, struktur, prioritering, trygg arbeidsgiver, enklere verktøy, organisasjonen satt i stand til å vokse med eskalerende systemer, økonomistyring
 • Eiere: Resultat- og vekstkrav, kontrollert og planlagt vekst
 • Kunder: Krav til kompetanse, evne til å levere avtalt kvalitet, til rett tid og riktig pris.
 • Samfunnet: Skape trygge bygg, følge lover og regler

HMS

HMS-politikk

 • Firesafe skal være ledende på HMS. Kartlegginger, risikovurderinger, opplæring og involvering er grunnlaget for Firesafe sitt HMS-arbeid.
 • Mål og tiltak baseres på kartlagt risiko og muligheter i de respektive forretningsområdene.
 • Alle ansatte har ansvar for, og sikres mulighet til involvering i HMS-arbeidet, uavhengig av stilling og geografisk plassering.
 • HMS-arbeidet skal utføres systematisk og kontinuerlig.
 • Læring og forbedringsarbeid skal foregå på alle nivåer i organisasjonen.
 • Firesafe skal etterleve relevante HMS-krav i lovverk, forskrifter, myndighetskrav, standarder og kontrakter.

HMS-aspekter

 • Ergonomi
 • Sikkerhet
 • Psykososialt
 • Kjemisk

HMS-mål

 • ENPS 25
 • Engagement Index 90
 • Leadership Index 85
 • Sykefravær 5%

Miljø

Miljøpolitikk

 • Firesafe skal være ledende i valg av løsninger, kompetanse, leverandører og arbeidsmetoder som kan minimerer skade og belastning på ytre miljø.
 • Firesafe skal tilfredsstille relevante lover og forskrifter, og imøtekomme miljøkrav satt av kunder og leverandører.

Miljøaspekter

 • Reisevirksomhet
 • Avfall
 • Leverandør-krav

Miljømål

 • Øke avfallets sorteringsgrad med 50%
 • Redusere transportrelatert klimagassutslipp med 50%