Aktuell bacheloroppgave om tilsyn og bruk av tvangsmidler gikk av med årets Firesafe pris

brannprisen

HVL-studentene Thomas Nilsen Haagenstad, Jonny Pedersen og Magnus Jahren Fludal ble årets vinnere av Firesafe pris til beste Bachelor oppgave Brann. Vi gratulerer!

Fra juryen: Oppgaven fremstår ryddig og oversiktlig, og presenterer både problemstilling og mulige løsninger på en leservennlig måte. Oppgaven belyser et vanskelig tema, hvor mange har meninger basert på egne opplevelser og synsvinkler. Det er derfor nyttig at det innhentes systematisk kunnskap. Kommunikasjon av tunge faglige temaer, ut mot personer som ikke har noen spesiell kunnskap om faget, er kanskje både den viktigste, og vanskeligste, delen av nesten alt forebyggende arbeid. Denne oppgaven kan være et lite bidrag, i det store arbeidet, med å gjøre denne kommunikasjonen bedre.

Med dette vil vi i Firesafe si godt jobbet og lykke til videre, både til vinnerne og alle dere andre i kullet!

Sammendrag fra Bacheloroppgaven:

Bacheloroppgaven omhandler en kartlegging av brannvesenets bruk av tvangsmidler. Kartleggingen bestående av litteraturstudie, spørreundersøkelse og dybdeintervjuer gjør rede for tilsynsprosessen og bruken av tvangsmidler. I oppgaven foretas det også diskusjon vedrørende tilsyn og tvangsmidler, samt presentasjon av forslag til nye tvangsmidler.

 

Fra venste: Thomas Nilsen Haagenstad, Jonny Pedersen, og Magnus Jahren Fludal.

Et tiltak for å hindre brann er at brannvesenet gjennomfører tilsyn og avdekker avvik fra lovverk. Ved funn av avvik er det viktig at avvikene blir lukket innenfor en akseptabel tidsramme. For å fremskynde lukking av avvik har brannvesenet et utvalg tvangsmidler til sin disposisjon, men hvor effektive er egentlig disse?
 

Høy avviksprosent

Spørreundersøkelsen i bachelorprosjektet hadde totalt 81 respondenter fra ulike brannvesen. Det kom tydelig frem at en stor andel av tilsynene som utføres, ender opp med avdekking av avvik. Tabellen under viser en oversikt over innrapporterte tilsyn med antall tilsyn utført, og antall tilsyn som ender med avvik. 
 

 

Avvik som blir funnet er ofte mindre forseelser, men summen av forseelsene er gjerne symptom på mangler i det brannforebyggende arbeidet og fraværet av en sunn sikkerhetskultur.
 

Bruk av tvangsmidler

Spørreundersøkelsen viste at alle brannvesen benytter DSB sin «Veileder for myndighetsutøvelse ved tilsyn utført av brann- og feiervesenet» som utgangspunkt ved oppfølging av tilsyn. Det kom frem av dybdeintervjuer og spørreundersøkelse at terskelen for å bruke tvangsmidler ikke er for høy. På tross av at terskelen ikke er for høy, blir det i følge kommentarer til spørreundersøkelsen sjeldent sett på som hensiktsmessig å benytte tvangsmidler på et tidlig stadium. Dialog med byggeier, kaffeprat og bruk av purringer blir av mange sett på som mer effektivt for å lukke avvik, i forhold til bruk av tvangsmidler.
 

Nok tilgjengelige tvangsmidler?

Et betydelig flertall i spørreundersøkelsen svarte at tvangsmidlene som er tilgjengelige for brannvesenet er gode nok. Samtidig svarte et stort flertall at avviksbehandlingen tar for lang tid. Bruk av dialog, skjønn og purringer prioriteres foran bruk av tvangsmidler. Dette fører igjen til at lukking av avvik tar lengre tid enn forventet. Kan det påstås at de tilgjengelige tvangsmidlene er gode nok når andre tiltak ofte blir ansett som mer hensiktsmessige? Dagens tilgjengelige tvangsmidler er i hovedsak lagt opp til å tvinge igjennom lukking av avvik. Hvorvidt tvangsmidlene har noen langsiktig effekt på sikkerhetskultur og fokus på brannforebygging vites ikke.

I all den tid det største problemet virker å være fokus og forståelse bør det finnes tilgjengelige tvangsmidler eller andre virkemidler som reflekterer målsetningen om å heve kvaliteten på nettopp disse punktene. At alternative tiltak prioriteres foran tvangsmidler kan være en indikator på at innføring av flere lavterskel tiltak for bruk etter gjennomført tilsyn bør diskuteres.
 

Smilebjørnordningen – et fleksibelt alternativ

Smilebjørnordningen er et tiltak som har bakgrunn i Smilefjesordningen som benyttes av Mattilsynet, og har som formål å være et alternativ til dagens tilgjengelige tvangsmidler.. Tiltaket går ut på at det i etterkant av gjennomført tilsyn blir utstedt en tilbakemelding i form av tilsynsrapport med tilhørende smilebjørn.

 

Symboler, smilebjørnordning.
 

Figuren viser en skisse av de ulike symbolene i Smilebjørnordningen. Symbolene representerer en gradering av resultatet på tilsynet. En blid smilebjørn er en indikasjon på at bygget overholder en god brannteknisk standard og gode brannforebyggende rutiner. Smilebjørnene er modellert med inspirasjon fra brannbamsen «Bjørnis».

Det sees i utgangspunktet få begrensninger for omfanget av Smilebjørnordningen. Smilebjørnordningen er et potensielt nyttig verktøy som kan for eksempel benyttes som et virkemiddel i forbindelse med tematilsyn inn mot en spesifikk type objekter. Smilebjørnordningen kan også benyttes som et kvalitetsstempel til virksomheter som jobber godt med brannsikkerhet. Kanskje kan ordningen videreutvikles slik at kvalitetsstempelet for eksempel fører til bedre forsikringsvilkår?

Det fremkom av kartleggingen at flere brannvesen har hatt utfordringer knyttet til tilsyn og bruk av tvangsmidler inn mot kommunale bygg. Bruk økonomiske sanksjoner kan i slike tilfeller ha lite effekt og kan gå ut over andre forhold i kommunen. Her kan derfor Smilebjørnordningen tenkes å ha en god effekt.
 

Database – et lavterskel tiltak

Det anbefales å etablere en felles nasjonal database for alle landets brannvesen. Databasen er tiltenkt å kunne være en kanal for publisering av tilsynsrapporter. Det vil være hensiktsmessig å dele database i to deler, med en del kun for brannvesenets øyne og en del for allmenheten.

Offentliggjøring av tilsynsrapporter vil sikre at kvalitet på tilsyn og tilsynsrapport blir opprettholdt. En av målsetningene med å øke tilgjengeligheten på tilsynsrapporter i en database, er blant annet å gi folket mulighet til å innhente informasjon om bygninger de jevnlig oppholder seg i. Videre kan offentliggjøring av tilsynsrapporter antas å ha en preventiv effekt mot avvik ved tilsyn. Ved at tilsynsrapporter blir gjort kjent for allmenheten, vil dette bidra til et mer kontinuerlig fokus på brannforebygging. Det er nærliggende å tro at ingen byggeiere vil være kjent med å ha avvik offentliggjort. Det kan også antas å ha en effekt på byggeiers motivasjon til å lukke avvik.

I spørreundersøkelsen svarte et høyt antall av respondentene at erfaringsoverføring mellom brannvesen innen brannforebygging er mangelfullt. Offentliggjøring av tilsynsrapporter i en database kan bidra til økt erfaringsoverføring på tvers av brannvesen. Tilsynsrapportene kan gi grunnlag for faglige diskusjoner ved funn av avvik, og brannvesenet vil få mulighet til å se til hverandre.
 

Konklusjon

Kartleggingen har påvist mangler i det kontinuerlige arbeidet med brannsikkerhet hos mange bygg som får avvik ved tilsyn. I flere tilfeller skyldes avvikene manglende kjennskap til regelverk. Økt forståelse, kjennskap til lovverk og fokus på brannforebygging bør derfor ligge til grunn ved gjennomføring av tilsyn og bruken av tvangsmidler.

Bruken av tvangsmidler og inngang til tilsyn bør vurderes ut i fra årsak til avvikene. Dersom avvik skyldes manglende kjennskap til regelverk, kan en mer uformell inngang og tilbakeholdelse av tvangsmidler antas å ha en bedre effekt på holdninger og fokus på brannsikkerhet. Ved avvik som skyldes manglende vilje til å etterleve gjeldende regelverk, samt dårlig sikkerhetskultur, vil bruk av tvangsmidler på et tidlig stadium kunne være nødvendig.

Smilebjørnordningen blir vurdert til å være et nyttig alternativ til dagens tilgjengelige tvangsmidler. Tiltaket anses som spesielt interessant til bruk mot kommunale bygg dersom avvik ikke blir lukket innen rimelig tid. Smilebjørnordningen kan bidra til et press mot kommunen utenifra og den synlige smilebjørnen kan gjøre at kommunen i større grad blir stilt ansvarlig ovenfor publikum.

Det ansees som hensiktsmessig å etablere en tilsynsdatabase. Databasen vil bidra til at kvaliteten på tilsyn heves og vil kunne være et nyttig verktøy for erfaringsoverføring og egenevaluering. I tillegg vil offentliggjøring av tilsynsrapporter kunne ha en god effekt på fokuset på brannforebygging fra byggeiers side. 

 

Foto: Samantha Ram