HVL: Aktuell Bacheloroppgave om litiumbatterier ga uttelling!

HVL-studentene Thomas Halleraker, Åsmund Hovda og Levent Smakiqi ble årets vinnere av Firesafe pris til beste Bachelor oppgave Brann. Vi gratulerer!

Fra juryen: Oppgaven som vinner i år er: Risiko for innsatspersonell ved brann i litium-ion batteri i lukkede rom

Oppgaven tar for seg et tema som er aktuelt og hvor det kreves oppdatert kunnskap blant de som skal gjøre innsats i første linje når uforutsette hendelser skjer. Det er særlig oppgavens fokus på batterirom i fartøy som kan overføres til mange andre situasjoner, både på sjøen og på land. Brann i elbiler har vist seg å ofte ikke involvere batteriet, noe som ikke omtales så mye i oppgaven.

Litiumbatterier brukes i stadig flere områder og det er avgjørende at innsatspersonell kan vurdere situasjonene som oppstår med mest mulig relevant kunnskap i bakhånd. Brannen i hybridfergen MF Ytterøyningen viser at vi allerede er i en situasjon hvor brannvesen i hele Norge, bygd og by, må ha kjennskap til denne typen innsats, slik at de kan ivareta egen sikkerhet.

Ny teknologi fører nesten alltid med seg frykt, men denne er ofte følelsesmessig begrunnet og fokuserer gjerne på helt feil faremoment. Bare ved å undersøke saken kan man avdekke hvilke farer som må håndteres og hvordan. På samme måte som bensin og diesel en gang var nye problemstillinger som måtte håndteres, er ulike typer batterier i dag noe som mange er redde for, men ofte uten å vite hva farene er og hvordan de kan unngås eller håndteres. Denne oppgaven er et godt stykke arbeid på veien mot å kunne håndtere en voksende kategori ulykker på en tryggere måte.

Med dette vil vi i Firesafe si godt jobbet og lykke til videre, både til vinnerne og alle dere andre i kullet!

 

Sammendrag fra Bachelorprosjektet:

Brannen på hybridferjen MF Ytterøyningen utløste nasjonal interesse rundt sikkerhetsmomentene ved litium-ion batteri. Vi var svært heldige og kom i kontakt med Bergen brannvesen, som var et av brannvesenene i innsats på denne hendelsen. Vi ble forespurt om å belyse momenter rundt slik innsats, samt å forsøke å lage noen rutiner og instrukser for å gi økt kunnskap om håndtering av brann i litium-ion batteri. Det å jobbe med denne problemstillingen har vært svært lærerikt og ikke minst interessant. Kunnskapen vi har tilegnet oss er noe vi vil ta med oss videre.

De siste årene har det vært en stor økning i bruken av litium-ion batteri (LIB) som energibærer i transportsektoren. Dette kan medføre en økning av LIB branner i fremtiden. Hovedformålet med oppgaven var å gi innsatspersonell bedre forutsetninger til å håndtere en brann i LIB i lukkede rom ved å kartlegge risikomomenter under innsats, og ved å øke kunnskapen til brannvesenet om slike hendelser. Oppgaven tar for seg følgende problemstillinger; hvilke risikomomenter en brann i LIB medfører, hvorfor risikoen øker i lukkede rom og hvordan en slik brann kan håndteres av innsatspersonell. For å besvare problemstillingene har det blitt gjennomført en variert arbeidsprosess med fagseminarer, befaringer og litteraturstudium. Det har blitt kartlagt hvilken kompetanse og utstyr innsatspersonell har for håndtering av slike hendelser, sammen med risikomomentene som er til stede. Oppgaven har resultert i en rutine med tilhørende instruks til innsatspersonell for håndtering av brann i LIB, med fokus på brann i batterirom på skip og brann i elektrisk kjøretøy i parkeringskjellere. Rutinene og instruksene er basert på 7-trinnsmodellen fra Norges brannskole som er laget for befal i brannvesenet, og skal gi en utfyllende metode for å lede en innsats. De spesifikke risikomomentene som ble identifisert ved brann i LIB i lukkede rom var eksplosjonsfare, dannelse av hydrogenfluorid og fare for strøm. Grunnet den store ansamlingen av brennbare gasser vil det være en vesentlig risiko for eksplosjon, både i batterirom og i parkeringskjellere. Det har vist seg å være spesielt vanskelig å ventilere ut brennbare gasser uten å risikere en eksplosjon i batterirom. Betydelige mengder av giftig hydrogenfluorid gass kan forekomme fra brann i LIB, denne gassen kan være livstruende selv ved lave konsentrasjoner. Når det gjelder fare for strømgjennomgang ansees det som svært usannsynlig ved brann i elektrisk kjøretøy. I batterirom i skip er det for øvrig en reell risiko for strømgjennomgang.

Les gjerne hele rapporten her