HVL: Aktuell Bacheloroppgave om røykdykkere og VR-trening ble årets vinner!

På bildet: Morten Ledaal Torstensen, branningeniør i Firesafe, deler ut prisen til vinnerne Synne Heggøy Fjeldberg og Josefina Berglind.


HVL-studentene Synne Heggøy Fjeldberg og Josefina Berglind ble årets vinnere av Firesafe pris til beste Bachelor oppgave Brann med sin oppgave «Øvelse for røykdykkere – Kan VR-trening bidra til å minimere partikkeleksponering». Vi gratulerer!

Fra juryen:

«Årets vinner klarer å gjøre noe som vi alle bør strebe etter i arbeidet vårt: Ta et skritt tilbake og se etter om de sikkerhetstiltakene vi gjør, gir mindre eller mer risiko.

Oppgaven tar for seg et spennende tema, som kan påvirke helsen til tusenvis av mennesker, nemlig ansatte i norske brannvesen. Oppgaven «Øvelse for røykdykkere – Kan VR-trening bidra til å minimere partikkeleksponering», har undersøkt om VR-trening kan erstatte eller supplere dagens varme røykdykkertrening. Ved å gjennomføre praktiske forsøk med aktive røykdykkere, har man avdekket at VR-trening faktisk er et reelt alternativ til varm røykdykkertrening. Dersom teknologien tas i bruk, kan norske brannvesen i fremtiden øve uten å utsette seg for helsefarlige stoffer, samtidig som man kan øve på mer varierte scenarier, enn det som er mulig i dagens containerhus og nedbrenningsobjekter.

Oppgaven klarer på en god måte å få frem det helhetlige risikobildet, ved at treningen man gjør for å kanskje kunne redde liv, kan medføre at man selv utsettes for livstruende sykdommer, og at det finnes alternativer som kan redusere risikoen, og samtidig gi et godt læringsutbytte.

Firesafe ønsker lykke til og vil følge spent med på utviklingen innen dette området.

Med dette vil vi i Firesafe si godt jobbet og lykke til videre, både til vinnerne og alle dere andre i kullet!

Sammendrag fra Bachelorprosjektet:

Øvelse for røykdykkere – Kan VR-trening bidra til å minimere partikkeleksponering

Den brannrøyk som brannkonstabler eksponeres for er kreftfremkallende. Yrket ble sommeren 2022 klassifisert til gruppe 1 som vil si «sikkert kreftfremkallende» av WHO sitt kreftforskningsinstitutt, IARC (International Research on Cancer).

For å opprettholde kompetansen som røykdykkere skal det i henhold til veiledning om røyk-og kjemikaliedykking utføres årlige varme røykdykkerøvelser, der definisjonen er at røyken skal være varm. Dette vil da bidra til eksponering av kreftfremkallende stoffer for en brannkonstabel.

Hensikten med denne oppgaven er å se på muligheten for å benytte Virtual Reality (VR) som trening for å minimere partikkeleksponeringen som oppstår i varme røykdykkerøvelser. For å finne ut av dette fikk 35 norske brannkonstabler gjennomføre trening i VR og svare på spørreundersøkelser. Undersøkelsene har kartlagt bakgrunn og erfaring som brannkonstabel, utforming av dagens varme røykdykkerøvelser, forebyggende tiltak av eksponering, bevissthet rundt kreftrisikoen og deres opplevelse og holdninger til VR trening. Slike VR-tester har tidligere blitt gjennomført i flere ulike land, men dette er første gang som dette gjennomføres i Norge.

I testen er systemet FLAIM benyttet. Dette er et multisensorisk VR-utstyr som retter seg mot øvelse for røykdykkere. Det er også det som har kommet lengst i utviklingen blant det som er på markedet i dag. I VR-teste benyttet brannkonstablene sin vanlige brannbekledning med jakke og bukse. Under hadde de en varmevest som kan varmes opp til 100. De hadde også pusteapparat, VR-briller med hodetelefon, vivekontroll som fungerer som varmekamera, strålerør med slange. Pusteapparatet har samme vekt som et vanlig apparat, men inneholder en data og det kan tilkobles en halvmaske som vil gi en motstand og registrere luftforbruken. Strålerøret og slangen gir samme motstand som en ekte når man utøver slokking i scenarioene.  

Resultat fra oppgaven viser at brannkonstablene har opplevd en økt bekymring for kreftrisikoen de siste årene. Det er etablert mange rutiner for å minimere eksponeringen. Blant annet i innføring av skitten og ren sone. Likevel trengs det fortsatt flere tiltak fremover for å beskytte brannkonstablene. Spesielt de brannkonstablene som arbeider som instruktører under varme røykdykkerøvelser og er i denne type øvelsesmiljø mange ganger i løpet av et år.

VR-teknologien er god nok til å kunne brukes til øvelse og brannkonstablene viser interesse for å kunne benytte det. Majoriteten mener at det er et godt supplement til dagens varme røykdykkerøvelser. For å gjøre det mulig bør det sees på om dagens veiledning om røyk- og kjemikaliedykking burde oppdateres for å kunne åpne opp for at nye metoder og verktøy, slik som VR-kan benyttes til likeverdig øvelse. Det vil bidra til et tryggere øvelsesmiljø for brannkonstablene.


Les gjerne hele rapporten her