Kommuner i stadig endring

Fasader av boligbygg på hver side av en gate

Er den etablerte brannordningen riktig dimensjonert for kommunen i dag? Stemmer dagens infrastruktur, industri, bebyggelse med gjeldende forutsetninger eller er det ubalanse i brannberedskapen? 

De fleste kommuner har en godkjent brannordning. Det er derimot stor variasjon i hvor lenge brannordningen har vært gjeldende i de enkelte kommunene. Brannvesenets dimensjonering og organisering skal baseres på en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Selv om Dimensjoneringsforskriften angir en del minstekrav, vil disse ofte være utilstrekkelige for å gi et realistisk bilde av hva brannvesenet må være forberedt på. Siden Dimensjoneringsforskriften baserer sine minstekrav på innbyggertall, vil også mange kommuner oppleve at beredskapen ikke står i stil med opplevd risiko.

Firesafe er et av svært få foretak i Norge som gjennomfører ROS-analyser for dimensjonering av brannvesen. Som en utenforstående tredjepart er det som regel enklere å få aksept, spesielt politisk, for at våre vurderinger er faglige og nøytrale. Der flere kommuner vurderer samarbeid, kan det også være en fordel å ha en vurdering som ikke er gjort av personer som bor i en av kommunene.

I vårt arbeid ser vi ofte at kommuner har veier med mye gjennomgangstrafikk, store industribedrifter, eller tett trehusbebyggelse, selv om innbyggertallet i kommunen ikke er så høyt. Vi har møtt mannskaper i mindre kommuner, som opplever flere alvorlige trafikkulykker enn heltidsansatte kollegaer i større byer. De samme brannfolkene kan derimot oppleve få, eller ingen bygningsbranner. I tillegg har det skjedd en vesentlig endring i byggeskikk de siste årene, der også mindre kommuner får tettsteder med en mer urban stil, med høyere bygninger. Resultatet er at Dimensjoneringsforskriftens forutsetninger basert på innbyggertall, i mange kommuner ikke vil være relevante.

Mange brannvesen velger å lage sin egen ROS-analyse. Dessverre hender det alt for ofte at man ikke får gjennomslag for nødvendige investeringer, når disse skal behandles politisk. Brannvesenets behov tolkes ofte som at man bare har «lyst på noe nytt». Mange bruker også mye tid i en alt travel hverdag, på å utarbeide og oppdatere ROS-analyse.

I Firesafe er vi to senior branningeniører, begge med bakgrunn fra brannvesenet, som utfører denne typen ROS-analyser, sammen med et bredt utvalg andre rådgiveroppgaver. Vår rolle kan gjennomføres på mange måter og med ulik grad av involvering. Hva som er mest hensiktsmessig avklares på forhånd. Vi vil selvsagt bare gå inn i arbeidet, dersom vi mener at vårt engasjement kan gjennomføres på en måte som gir et godt sluttresultat.

Ta gjerne kontakt for en hyggelig samtale med Øystein Anfinsen, på tlf. 932 63 929, eller e-post oa@firesafe.no.