Brannvernleder – Eiers representant Brannvern

Ansvaret for å dokumentere tilstrekkelig forebyggende brannvernarbeid

Det er byggets eier som har ansvar for å dokumentere tilstrekkelig forsvarlig forebyggende brannvernarbeid. Denne funksjonen ble tidligere kalt Brannvernleder. 

Firesafes branntekniske rådgivere kan sikre at all bruk samordnes på en måte som bidrar til å forebygge brann. Vi gjør denne jobben enkel for eier og bruker. Vi kan følge opp både branntekniske og organisatoriske forhold for eier/bruker, være tilstede ved tilsyn og følge opp eiers branntekniske forpliktelser mot myndigheter, brukere og leietakere. Vi gjennomfører også lovpålagte øvelser og opplæring for eier/bruker.

Firesafe påtar seg oppdraget med å følge opp bygget på slik måte at det forvaltes i henhold til gjeldende lover og forskrifter innen området brannsikkerhet. For å ivareta dette må arbeidet utføres i samarbeid med eiers representanter på slik måte at eier til enhver tid er i stand til å forstå og ivareta sitt overordnede ansvar overfor de gjeldende myndighetskrav.

Brannvernarbeid i virksomheten

  • oppgradering av branndokumentasjon
  • forslag til instrukser
  • organisasjonsplan
  • oversikt over bruk og leietakere
  • opplæring og øvelser for brannvern
  • bistand ved tilsyn