Samordningsavtale

Samordningsavtale

Eier av bygg har et ansvar for å samordne brannsikkerheten i et bygg hvor det er flere brukere. Både eier og bruker i bygg har ansvar for brannsikkerheten. Endringer kan redusere brannsikkerheten.

Samordningsavtalen dekker inn oppgavefordeling slik at ingen ting faller mellom to stoler, og dersom det avdekkes avvik, er det enkelt å avdekke hvem som har ansvaret for å rette opp saken.

Eieren skal gjøre den som har rett til å bruke bygget kjent med kravene som gjelder for bruken av byggverket, og med alle egenskapene ved byggverket som har betydning for brannsikkerheten.

Er det flere som har rett til å bruke byggverket, skal eieren sikre at all bruk samordnes på en måte som bidrar til å forebygge brann.

Når byggverket prosjekteres og oppføres for å oppfylle kravene i gjeldende regelverk, blir det etablert forutsetninger og begrensninger som må være oppfylt for at brannsikkerheten skal være ivaretatt. De som planlegger og oppfører bygninger tar utgangspunkt i egenskapene til materialer, utstyr og lignende. På bakgrunn av disse egenskapene beregner de den samlede brannsikkerheten, og til slutt må de velge løsninger som oppfyller alle branntekniske krav. Eksempel på forutsetninger kan være brannmotstanden i materialer, etablering/plassering av brannskiller og et maksimalt antall personer som kan oppholde seg i byggverket i forhold til dimensjonering og utforming av rømningsveiene. Andre begrensninger kan være knyttet til maksimal brannbelastning og lagringshøyde av varer etc.

Endringer i disse forutsetningene kan redusere brannsikkerheten. Å ta bort eller endre plasseringen av en branncellebegrensende vegg kan føre til raskere spredning av brann, og overskridelse av tillatt antall personer i en branncelle kan ha stor betydning for rømningstiden.

Det er derfor et grunnleggende krav at eier kjenner byggverket sitt, og at brukeren blir gjort kjent med dets forutsetninger og begrensninger.

Det er opplysningene som er avgjørende for en brannsikker bruk, som skal formidles til brukeren. Brukeren må vite hva bygget kan brukes til, begrensninger i byggverket, hvordan det kan brukes og hvordan sikkerhetsinnretningene fungerer.

Samordning av bruk vil for eksempel være aktuelt i et kjøpesenter, et kontorbygg eller andre bygg der det er flere leietakere/virksomheter/brukere. Eieren må blant annet samordne bruken slik at byggets forutsetninger til blant annet maksimal brannbelastning og fremkommelighet i rømningsveier blir opprettholdt.

En samordningsavtale mellom eier og brukere av et byggverk vil avklare ansvarsforholdene i et bygg – hva er eiers ansvar og hva er brukernes ansvar i det daglige? Hvem sørger for at alle blir evakuert ved brannalarm?

Ingen bygg er like, en samordningsavtale må derfor tilpasses hvilken virksomhet som foregår i bygget.

Brannfaglig Fellesorganisasjon har laget et eksempel på hva en samordningsavtale bør inneholde – den kan du se her.

Vi hjelper dere gjerne med å utarbeide en samordningsavtale som er riktig for deres virksomhet, ta kontakt!

Hva er viktig å ha oversikt over:

  • Hvor ofte skal tekniske brannverntiltak kontrolleres?
  • Hvem av partene som tar seg av hva?
  • Hvem som skal formidle hvilken type informasjon til hvem?
  • Hvem som skal følge opp eventuelle mangler og når det skal skje?
  • Hvem har ansvar for øvelser/opplæring i virksomheten?
  • Hvem har ansvar ved ombygninger som berører bygningstekniske installasjoner?