HVL: Aktuell bacheloroppgave om bærekraftig bruksendring av bygg vant Firesafes pris

Bacheloroppgave om bærekraftig bruksendring

HVL-studenten Sara Elise Aasen Bø ble årets vinner av Firesafe pris til beste Bachelor oppgave Brann. Vi gratulerer!


Med dette vil vi i Firesafe si godt jobbet og lykke til videre, både til vinneren og alle dere andre i kullet!

På bildet: Vinneren Sara Elise Aasen Bø og Geir Sandal fra Firesafe

Fra juryen: Oppgaven tar for seg et tema som blir stadig mer viktig i samfunnet. Byggebransjen bruker store ressurser på å finne løsninger med lavest mulig klimapåvirkning. Oppgaven løfter opp en rekke interessante problemstillinger rundt klimautslipp sett opp mot byggematerialers levetid, hvordan utslipp som følge av oppføring av bygning kan sammenlignes med utslipp som følge av brann og gjennomoppbygging, og samspillet mellom alle de ulike faktorene. Dette er hensyn som må vurderes både av bransjen og av lovgivende myndigheter. Som brannrådgivere legger vi en rekke føringer for hvordan bygg kan utformes. Kunnskap om ulike løsningers klimapåvirkning, vil trolig være helt nødvendig for å kunne gjennomføre en god jobb som brannrådgiver i fremtiden.

Sammendrag fra Bacheloroppgaven:

Bærekraftig bruksendring av bygg – branntekniske utfordringer ved endret risikoklasse

Norge har gjennom blant annet gjennom Paris-avtalen forpliktet seg til å kutte klimagassutslipp. Nesten 10% av Norges klimagassutslipp kommer fra produksjon og transport av byggemateriale, noe som gjør at potensialet tilknyttet byggevirksomheten er stor. Dette har ført til et større fokus på ombruk av bygg og materialer enn før. Samtidig har befolkningsvekst, endring i demografi og industri endret hvilke typer bygninger som er i etterspørsel. Ombygging, rehabilitering og bruksendring av bygningsmasser vil gi eldre bygninger lenger levetid, mindre transport av bygningsmaterialer og mindre bygningsavfall.

Overgang til sirkulær økonomi vil være viktig for at byggebransjen skal bli mer bærekraftig. Sirkulær økonomi vil innebære å bruke produkter så lenge som mulig ved å reparere, oppgradere og bruke de på nytt. Bruksendring av bygg er en måte å etterkomme det endrede behovet for bygninger på en bærekraftig måte.

Bacheloroppgaven har sett på bygningsmaterialer og konstruksjoner som er aktuelle ved ombygging. Det potensielle oppvarmingspotensialet fra disse ble sammenlignet og resultatet ga en indikasjon om at konstruksjoner som oppfyller ytelseskrav til en høyere risikoklasse har større potensielt oppvarmingspotensial enn konstruksjoner som oppfyller krav til en lavere risikoklasse.

Produkter med brannbegrensende egenskaper kan i noen tilfeller ha et mer komplekst innhold og en mer omfattende produksjon. I konvensjonelle miljøanalyser vil dette utgjøre en miljøkostnad. Det vil si at miljøfordelen i forhold til forebygging eller begrensning av en brann ikke tas i betraktning. Et brannforløp i en bygning vil ha negative miljøkonsekvenser som utslipp av giftig røyk, avrenning av forurenset slokkevann til naturen, økt mengde avfall til deponi og økt klimagassutslipp tilknyttet frakt av både nytt og ødelagt bygningsmateriale.

Arbeidet med oppgaven tyder på at konstruksjoner i lineær økonomi har høyere globalt oppvarmingspotensiale enn konstruksjoner i sirkulær økonomi. Ubrennbare materialer har i de fleste tilfeller større potensielt oppvarmingspotensiale, men det kan likevel lønne seg miljømessig for å sikre nødvendig brannsikkerhet ved eventuell fremtidig risikoendring og ved å hindre eller begrense en brann. Miljøpåvirkningen må derfor vurderes i hvert enkelt tilfelle ut fra byggets forventede livsløp.

Vi søker branningeniører i hele Norge

Kanskje dette er din drømmejobb