Tilsyn fra brannvesenet

Når brannvesenet har gjennomført tilsyn, så utarbeider de en tilsynsrapport, hvor eventuelle avvik som må utbedres fremkommer.

Det er brannvesenets forebyggende avdeling som utfører tilsyn med særskilte brannobjekter. Ved tilsyn plikter eier av et bygg å fremlegge dokumentasjon på brannsikkerheten, og at de branntekniske tiltakene som er installert fungerer som de skal og er kontrollert og vedlikeholdt. Et tilsyn skal normalt også bestå av stikkprøvekontroller i byggverket og at brannvernarbeidet er organisert og samordnet på en måte som bidrar til å forebygge brann.

Hva betyr begrepene om brukes i tilsynsrapport:

  • Avvik: Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og Forskrift om brannforebygging.
  • Anmerkning: Et forhold som er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.
  • Kommentar: Utfyllende beskrivelse av avvik og anmerkninger.

Det kan være avvik fra forskrift om brannforebygging og andre forskrifter underlagt brann- og eksplosjonsvernloven, samt avvik fra Internkontrollforskriften.

Etter tilsyn, utarbeides det en rapport der avvikene er beskrevet. Eier må svare brannvesenet på hvordan avvikene vil bli lukket, og til hvilken tid. Hvis eier unnlater å svare brannvesenet kan dette medføre varsel om pålegg om retting av avvik, der det er brannvesenet som setter tidsfristene for retting av avvik.

Det er alltid eieren av byggverket som er ansvarlig for at brannsikkerheten er ivaretatt, men bruker har også et ansvar om å informere eieren om endringer, forfall og skader i byggverket eller sikkerhetsinnretningene som kan påvirke brannsikkerheten. Eier du en bygård, er du for eksempel ansvarlig for at nødvendig brannsikring er ivaretatt, samtidig som du bør sørge for at alle har fått nødvendig opplæring i rømningsplan, rutiner og bruk av utstyr. 

Firesafe har lang erfaring i å bistå eier/virksomhet/bruker ved tilsyn, samt å utbedre de avvik som er påpekt av brannvesenet. Der eier ikke kan dokumentere byggverket i henhold til forutsetning til bruk, anbefaler Firesafe å få utarbeidet en tilstandsvurdering som tar for seg alle branntekniske forhold i bygget.