Branndokumentasjon og systematisk sikkerhetsarbeid

Regelbok med paragrafer

Dokumentasjon er en sentral del av virksomhetens systematiske sikkerhetsarbeid. Branndokumentasjon skal sikre riktig fokus på brannsikkerhet.

Elektronisk branndokumentasjon (elektronisk brannbok) gir deg bedre oversikt og kontroll. Rutiner, oppfølging, avvik, vedlikehold og service – eboksystemet sikrer varsling og forenkler brannvernansvarliges hverdag. Eier kan for eksempel velge å gi tilgang til brannvesen, forsikringsselskaper og leverandører for forenklet drift og vedlikehold av eiendomsmassen. Firesafe utarbeider branndokumentasjon og kan levere både i papir og i digital versjon. 

Innholdet i branndokumentasjonen avhenger av bygget, men skal inneholde:

  • Generelle opplysninger
  • bygnings- og branntekniske hoveddata (branntekniske tegninger, oversikt over tekniske brannverntiltak)
  • Organisering av det interne brannvernarbeidet (brukere/leietakere) 
  • Øvelser og brannvernopplæring
  • Internkontroll
  • Eksternkontroll
  • Forutsetninger og begrensninger til bygget
  • Oversikt over bygningsmessige endringer
  • Brannfilosofi/prosjektering
  • Øvrige byggesaksdokumenter

Vi legger vekt på tilrettelegging slik at brannvernarbeidet kan følges opp på en best mulig og effektiv måte. 

Elektronisk-brannbok

Tilgang uansett hvor du er

Alltid oppdatert elektronisk brannbok som tilfredsstiller forskriftskravene.

FAMAC Fire er en elektronisk brannbok som ferdig utfylt og i aktiv bruk tilfredsstiller forskriftskravene. Du får én brannbok for alle typer eiendommer.