Risikovurdering brann

Medarbeider med flammer i bakgrunnen

Risikovurdering brann

For å sikre tilstrekkelig brannsikkerhet i et bygg er det viktig å foreta en risikovurdering av brann.

Kontakt oss

Med risiko mener vi sannsynligheten for og konsekvensene av noe uønsket skal skje eller utvikle seg. En risikovurdering av brann innebærer derfor en grundig gjennomgang av hvilke skader og konsekvenser en brann kan ha for helse, liv og miljø.

Generelle hensyn som skal inn i en risikovurdering av brann:

 • Hvordan vil anlegget påvirke omgivelsene?
 • Hvilke komponenter/deler av/aktiviteter på anlegget kan potensielt sette i gang en uønsket hendelse?
 • Hvilke årsakskjeder kan føre til en større ulykke?
 • Hvilken innvirkning vil omgivelsene ha på anlegget?
 • Er det muligheter for flom, ras, jordskjelv, høyvann osv.?
 • Sabotasje og andre tilsiktede handlinger
 • Befolkningstetthet
 • Grunnforhold

Hva forårsaker brann?

De siste årene har vi sett en tydelig trend med fallende antall brannomkomne. Dette henger sammen med myndighetenes stadig større fokus på nettopp brannsikkerhet og brannsikring. I 2017 omkom 25 personer som følge av brann, noe som er det laveste tallet siden Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) startet registreringen av omkomne i 1979.

Samtidig som det blir færre tilfeller av brann, ser vi klart og tydelig at det fortsatt er kjøkkenet som er opphavet for flest branntilfeller – og da særlig brann eller branntilløp fra komfyren. Dette kan du enkelt beskytte deg med ved å benytte en komfyrvakt.

Selv om antall branntilfeller er mindre, er det fortsatt mange utrykninger som skyldes falsk alarm. For å unngå unødvendige utrykninger er det viktig å installere riktig brannalarm i boligen, men kanskje enda viktigere – installere den korrekt. Derfor bør monteringen alltid utføres av sertifiserte fagfolk og systemet bør vedlikeholdes jevnlig.

mann som slukker brann

Regelverk for risikovurdering

Risikovurdering av brann skal være redusert til et nivå som rimelig kan oppnås. Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) betyr dette at sikkerhetshensyn skal være integrert i alle faser, inkludert prosjektering, installasjon, drift og avvikling. Risikovurdering av brann skal også inkludere interne og eksterne forhold samt uønskede tilsiktede handlinger.

Med utgangspunkt i denne vurderingen skal det derfor utarbeides planer og gjennomføres tiltak for å redusere risikoen i alle boliger. Tiltak kan enten være forebyggende eller skadebegrensende – eventuelt i kombinasjon med arealmessige begrensninger og informasjon til brukerne av bygget.

Risikovurdering av brann skal oppdateres jevnlig, og i tilfeller der det er gjort endringer på anlegget eller bygget.

brannprosjektering

Oppføring av nytt anlegg

Ved oppføring av nytt anlegg, eller ved endringer på det eksisterende, skal man utføre en risikovurdering av brann som identifiserer de uønskede hendelsene som kan oppstå og de konsekvenser dette kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier.

Denne analysen inngår som en del av prosjekteringen og skal oppdateres i forbindelse med senere prosjektering og installasjon. Omfanget av risikovurderingen avhenger av byggets kompleksitet, størrelse og omgivelser, men må alltid inneholde forhold knyttet til drift og vedlikehold.

Kontakt oss

Risikovurdering av brann hos Firesafe

En risikovurdering av brann skal gi deg svar på om byggets utforming og bruk er i samsvar med gjeldende forskrifter knyttet til forhold som håndtering av brannfarlig materiale, brannforebyggende tiltak samt helse, miljø og sikkerhetsarbeid i bedriften.

Hos Firesafe har vi både erfaringen og kompetansen som skal til for å gjøre en grundig risikovurdering. Ved å følge våre vurderinger og anbefalinger kan du redusere risikoen for brann mest mulig.

Firesafe

Som totalleverandør innen brannsikkerhet kan vi også tilby følgende tjenester:

 • Brannteknisk prosjektering (PRO)
 • Uavhengig kontroll
 • Tilstandsanalyser
 • Brannforløp og røyksimulering
 • Evakueringssimulering
 • Branndokumentasjon og eiers representant brannforebygging
 • Risikovurdering
 • Kurs og foredrag
 • Branntekniske tegninger (plan og snitt)
 • Rømningsplaner
 • O-planer
 • Situasjonskart
 • Brannteknisk rådgivning (brannfarlig stoff etc)
 • Branntetting og brannisolering av stål

Kontakt gjerne en av våre brannrådgivere i dag for en uforpliktende befaring og risikovurdering av brann!

Medarbeider som smiler

Vi står klare til å hjelpe deg

Som totalleverandør kan vi bistå deg med både stort og smått. Om det er noe du lurer på så ikke nøl med å ta kontakt – vi står klare til å hjelpe deg!